Programme 2019

day1

Samedi 5 octobre 2019

Hôtel du Belvédère du Rayon-Vert – salle de cinéma

10h30 // Film proposé par les RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CERBÈRE-PORTBOU

Bostofrio – où le ciel rejoint la terre
de Paulo Carneiro

Portugal I Red Desert films I 2018 I 70′
Contact [email protected]

C’est un voyage dans le temps que Paulo Carneiro nous invite à faire dans ce village reculé où les habitants vivent de la terre et aux portes duquel la modernité semble s’être arrêtée. Sous couvert de mener l’enquête sur l’histoire de son grand-père qui n’a pas reconnu ses enfants, il pose sa caméra ici et là, parfois au coin du feu, dans l’intimité, mais le plus souvent très loin pour libérer ses personnages de cette présence intimidante, mais surtout pour laisser place à la nature qui envahit le cadre et semble en effet rejoindre le ciel.

És un viatge en el temps que Paulo Carneiro ens convida a fer en aquest poble remot on els habitants viuen de la terra i a les portes del qual la modernitat sembla haver-se parat. Sota pretext de dur la investigació sobre la història del seu avi qui no ha conegut els seus fills, ell posa la càmera ací i allà, a vegades a la vora del foc, en l’intimitat, però el més sovint molt lluny per alliberar els personatges d’aquesta presència intimidant, però sobretot per deixar lloc a la natura que envaeix el marc i sembla de fet atènyer el cel.

Né en 1990 à Lisbonne, Paulo Carneiro, diplômé en son et image à ESAD.CR, travaille depuis 2011 en tant qu’assistant réalisateur et monteur avec João Viana, Feldman, Benard da Costa, Manuel Mozos et Rob Rombout. Son premier long métrage documentaire, Bostofrio – où le ciel rejoint la terre a été primé dans plusieurs festivals et nommé comme un des meilleurs films portugais de 2018.


Hôtel du Belvédère du Rayon-Vert – salle de cinéma

14h30 // Carte Blanche à L’ACID

Indianara
de Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo Barbosa

Brésil I Santaluz I 2019 I 84’
Contact : [email protected]

Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec sa bande un combat pour la survie des personnes transgenres au Brésil. Face aux attaques de son parti politique et à la menace totalitaire qui plane sur le pays, elle rassemble ses forces pour un dernier acte de résistance.

Gran revolucionària, Indianara lidera amb la seva banda una lluita per la supervivència de les persones transgènere al Brasil. Davant dels atacs del seu partit polític i de l’amenaça totalitària que s’atansa sobre el país, ella reuneix les seves forces per un últim acte de resistència.

Née à Reims en 1982, Aude Chevalier-Beaumel étudie à l’École Supérieure des Beaux-arts de Montpellier où elle se spécialise en photographie et cinéma. Très tôt, elle s’intéresse à l’Amérique latine et centre ses documentaires ainsi que ses créations sur les aspects sociologiques, religieux et politiques de cette culture.
Né en 1970 dans l’Etat de São Paulo au Brésil, Marcelo Barbosa se forme en cinéma à l’Université Fédérale de Brasilia. Il commence sa carrière comme directeur de la photographie et travaille dans le monde de la publicité et est également photographe pour plusieurs grands magazines brésiliens. À partir de 2000, il se dédie plus exclusivement au cinéma. Indianara est son premier long métrage.

L’Acid est une association de cinéastes engagés depuis 1992 pour l’accès de tous à la pluralité des formes d’écriture. Par son soutien à la diffusion du cinéma indépendant, elle participe toute l’année à la rencontre entre des films, leurs auteurs et les publics.

Hôtel du Belvédère du Rayon-Vert – salle de cinéma

16h30 // Carte Blanche à GÉRARD TROUILHET (Festival Fifigrot à Toulouse)

Nous / Nosaltres
de Pierre Garcia-Rennes

France I Un jour ou l’autre & ENSAV I 2019 I 67′
Contact : [email protected]

Nous est l’empreinte d’une rencontre, le prolongement de ce qui n’est donné à vivre que durant les vacances, durant l’été, une bulle de temps où les barrières du possible semblent tomber peu à peu. Dans cette bulle, un groupe de personne en situation de handicap mental s’apprête à vivre trois semaines avec de jeunes animateurs non diplômés dans une maison au Pays Basque. L’été file et les liens deviennent profonds, intimes. On commence alors à craindre le départ, la fin des vacances, le retour à l’autre monde.

Nosaltres és l’empremte d’una trobada, l’extensió del que es dóna per viure només durant les vacances, a l’estiu, una bombolla de temps on les barreres del possible semblen caure a poc a poc. En aquesta bombolla, un grup de persones amb discapacitat mental es prepara per viure tres setmanes amb joves animadors no titulats en una casa al País Basc. L’estiu va passant i els vincles es fan profuns, íntims. Hom comença aleshores a témer la partença, el final de les vacances, el retorn a l’altre món.

Né à Montpellier en 1994, Pierre Garcia-Rennes étudie le cinéma documentaire à l’École Nationale Supérieur d’Audiovisuel à Toulouse. Inspiré par le cinéma direct et tout l’enjeu collectif de cet art, son travail se dirige autour d’expériences sociales, politiques et musicales.

Le Festival International du Film Grolandais de Toulouse, dit FIFIGROT, est un festival de cinéma, organisé au mois de septembre à Toulouse depuis 2012. Il résulte d’un partenariat entre l’équipe de l’émission Groland, Canal+ et les associations Ciné Pax à Quend et À Côté à Toulouse. Le festival présente une sélection de films. Il comprend également une programmation culturelle dans l’esprit grolandais : librairies, expositions, dédicaces, parade présidentielle, spectacles vivants.

Hôtel du Belvédère du Rayon-Vert – salle de cinéma

18h // Carte blanche à L’ALTERNATIVA (Festival de Cinéma Indépendant de Barcelone)

Oscuro y Lucientes
de Samuel Alarcón

Espagne / France I Tourmalet Films & Marmitafilms I 2018 I 83 ‘
Contact : [email protected]

Francisco de Goya y Lucientes mourut lors de son exil français en 1828. On l’enterra au cimetière de Bordeaux. En Espagne, personne, pas même sa famille, ne réclama son corps. Des décennies plus tard, le consul espagnol obtint finalement l’autorisation d’exhumer le cadavre afin de le rapatrier. Mais l’ouverture du tombeau réservait une surprise. Oscuro y Lucientes est l’histoire de la mort du peintre Francisco de Goya y Lucientes. Une histoire à ne plus savoir où donner de la tête.

Francisco de Goya y Lucientes va morir durant el seu exili francès el 1828, i el van enterrar al cementiri de Bordeus. Des d’Espanya ningú, ni la seva família, no va reclamar el seu cos. Dècades més tard el cònsol espanyol va acabar aconseguint el permís per exhumar el cadàver i poder-lo traslladar a Espanya. Però la sorpresa va arribar quan es va obrir la tomba. Oscuro y Lucientes és la història de la mort del pintor Francisco de Goya y Lucientes. Una història sense cap ni peus.

Né en 1980 à Madrid, Samuel Alarcón reçoit en 2009 une bourse de l’Académie Royal d’Espagne à Rome et s’en sert pour réaliser son premier long métrage, La ciudad de los signos, sélectionné dans plus de trente festivals. Depuis 2013, il dirige l’espace radiophonique “El cine que viene” à RNE. Oscuro y lucientes est son deuxième long métrage.

En 2019, L’Alternativa célèbre son 26e anniversaire. 26 ans passés à rendre visible ce qui est caché, en donnant au public et aux professionnels de Barcelone une opportunité unique de profiter de projections et d’activités qui défendent la diversité, la créativité et la réflexion cinématographique.

À LA SALLE DES DOUANES DE LA GARE INTERNATIONALE DE PORTBOU

20h // Visite de l’exposition organisée par l’association “PASSATGES” et Pilar Parcerisas

Paysages souhaités/ Paisatges desitjats
Artistes résidents à l’usine de création La Escocesa de Barcelone: Daniel de la Barra, Antonia RossiLlapispanc, Valentina Alvarado, Carlos Vázquez, Juan Antonio Cerezuela.

Souvent, à partir des territoires souhaités, de l’autre côté de la frontière, nous n’obtenons qu’une image idéalisée, de petits fragments d’une réalité complexe, traduits par les médias. Ce sont des fragments, couramment utilisés par l’imagination de ceux qui habitent un territoire puni, le germe qui finit par donner envie de traverser, pour trouver de l’autre côté une image idéalisée de ce qui va vraiment déranger.

Sovint, dels territoris anhelats, dels altres costats de la frontera, només n’obtenim una imatge idealitzada, petits fragments d’una realitat complexa, traduïda pels mitjans de comunicació.  Són aquests fragments, units habitualment per la imaginació del qui habita un territori castigat, el germen que acaba construint el desig de creuar, de trobar-se a l’altre costat una imatge idealitzada del que realment s’hi trobarà.

L’Association Passatges a été créée pour promouvoir l’identité et le patrimoine de la province de Gérone à travers l’action culturelle. www.passatgescultura.org

À PORTBOU, EN PLEIN AIR SUR LE FRONT DE MER
(ou s’il y a du vent, s’il pleut, s’il neige… salle de cinéma de l’hôtel du Belvédère du Rayon-Vert)

22h // Carte blanche au FID  (Festival International de Cinéma de Marseille)
Film proposé par Jean-Pierre Rehm, directeur du festival

Bab Sebta
de Randa Maroufi

France / Maroc I Barney Production & Montfleuri Production I 2019 I 19’

« Bab Sebta désigne en arabe « Ceuta », enclave ibérique située au Maroc, face à l’Espagne. Littéralement, la Porte de Ceuta. « Passer » cette porte signifie entrer en Europe. De cette singularité géographique, Randa Maroufi en retient l’économie induite et les rapports de pouvoirs qui s’y révèlent. (…) Autant d’événements réunis en un lieu unique, déployés en une fresque fourmillante, que l’on suit gestes après gestes. »  Nicolas Feodoroff

Bab Sebta vol dir en àrab Ceuta, l’enclavament ibèric situat al Marroc, de cara a Espanya. Literalment, la Porta de Ceuta. Passar aquesta porta significa entrar a Europa. D’aquesta singularitat geogràfica, Randa Maroufi en conserva l’economia induïda i les relacions de poders que s’hi revelen.(…) Tants esdeveniments reunits en un lloc únic, desplegats en un fresc formiguejant, que seguim d’un gest a l’altre.

Randa Maroufi est diplômée de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan (Maroc), de l’École Supérieure des Beaux-Arts d’Angers ainsi que du Fresnoy-Studio national d’art contemporain. Depuis ses débuts, elle sculpte par l’image, une galerie de personnages et de lieux. Son travail se traduit à travers la photographie, la vidéo, l’installation, la performance et le son. En 2019, elle réalise dans un espace temps particulier, Bab Sebta.

Chaque année début juillet, le FID Marseille présente un grand nombre de films en première mondiale, ainsi que de premiers films, et s’impose aujourd’hui comme un gisement de nouvelles cinématographies, productions documentaires aussi bien que fictions.


À PORTBOU, EN PLEIN AIR SUR LE FRONT DE MER
(ou s’il y a du vent, s’il pleut, s’il neige… salle de cinéma de l’hôtel du Belvédère du Rayon-Vert)

22h30 // Carte blanche à CINÉMAGINAIRE
Film  proposé par Jean-Pierre Bellay

Fragments de rêves / Fragments de somnis
de Bahïa Bencheikh El Fegoun

Algérie I Allers Retours Films I 2018  I 75′
Contact : [email protected]

Le film propose un croisement d’entretiens tenus à des acteurs de la société civile algérienne et des images d’archives ayant circulé sur les réseaux sociaux autour des mouvements de contestation depuis 2011. . “J’ai quitté mon pays après que ses dirigeants m’ont humilié et fermé toutes les portes du rêve et de l’espoir”.  Tarek “… Malheureusement, on casse la compétence, on brise la conscience, on casse la beauté…je crois que les choses sont devenues plus qu’impossibles”.  Adel ” Tu peux mourir comme tu veux, mais pour vivre il n’y a aucun moyen de vie”.  Tahar
La projection de ce film aux Rencontres cinématographiques de Bejaïa a été interdite par le ministère de la Culture algérien, en septembre 2018. Un film prémonitoire.

La pel∙lícula presenta una sèrie d’entrevistes realitzades per actors de la societat civil algeriana i imatges d’arxius que circulen a les xarxes socials al voltant de les protestes d’ençà del 2011. “Vaig deixar el meu país després que els seus líders em van humiliar i tancar totes les portes dels somnis i de l’esperança” Tarek. “…Malauradament es trenca l’habilitat, la consciència, la bellesa… crec que les coses s’han tornat més que impossibles” Adel. “Pots morir com vulguis, però per viure no hi ha cap forma de vida” Tahar.
La projecció d’aquesta pel∙lícula a les Trobades Cinematogràfiques de Bejaïa va ser prohibida pel Ministeri de Cultura d’Algèria, el setembre del 2018. Una pel∙lícula premonitòria.

Bahïa Bencheikh El Fegoun est géologue de formation. À partir de 2007, elle suit des stages de montage puis de réalisation aux Ateliers Varan et en 2012, une formation en production avec DOCmed. En 2014, elle coproduit et coréalise le documentaire H’na, l’barra (Nous, dehors) et en 2017, elle produit et réalise Fragments de rêves, documentaire de création.

Cinémaginaire est une association sans but lucratif œuvrant depuis 1983 pour une animation culturelle dans les Pyrénées Orientales. Des bénévoles, une dizaine de salariés, un réseau de partenaires, deux festivals (Maghreb si loin si proche et Les Rencontres Cinémaginaire d’Argelès sur Mer), de la diffusion à la création, de l’éducation à la formation, autour de l’image en mouvement.
Programme 2019